• Ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò Ýîù áðü ôéò öõëáêÝò Êïñõäáëëïý ôçí ÐÝìðôç 9 Íïåìâñßïõ 2017. Ãéá ðñþôç öïñÜ áðü ôï 2002, ïðüôå ðáñáäüèçêå ï ÄçìÞôñçò Êïõöïíôßíáò âñßóêåôáé åêôüò öõëáêÞò êáèþò ôï óõìâïýëéï ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý, óôï ïðïßï óõììåôÝ÷åé êáé áíôåéóáããåëÝáò Åöåôþí, åíÝêñéíå ôç 48ùñç ÜäåéÜ ôïõ.
(EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

“17 November” hitman Koufontinas takes second 48-hours leave from prison!

The victims’ families have repeatedly expressed their disagreement

 

The main hitman of the extreme-left terrorist organization “17 November”, Dimitris Koufontinas, will take a second 48-hour leave from prison starting tomorrow.

This is going to create a major problem for the government again, as the USA, Britan and the families of the victims have repeatedly voiced their disagreements.

Especially the USA is expected to officially react.